in an, thiet bi nganh in, may ghi kem, cung cap thiet bi may in, thiet bi nganh in,

adv-tanmylong.com
adv-tanmylong.com
icon
icon
icon
icon
Đặng Phượng Nhi : 0932378811
icon
Điêu Vĩnh Huê : 0903046023
slider
slider
slider
slider

介绍

欣美隆貿易責任有現公司 (20/1/2014 - 20/2/2015)

gt

Details posts

三菱印刷机 5F4

Price: 0 VNĐ

Quantity:

Views: 3132

功能:

- 酒精保湿.                                                                - 最大纸张: 940 x 1300 mm
- API控制台.                                                               - 最小纸张: 625 x 880 mm
- 斜控.                                                                      - 最大印刷版: 928 x 1300 mm
- 设定纸张尺寸、滚筒压力、调整水位功能.                        - 纸张厚度: 0.04 - 0.6 mm

-自动清洗橡皮布功能.                                                   - 胶版尺寸: 960 x 1310 mm

- 自动清洁机器.                                                            - 印刷版尺寸: 1050 x 1310 mm

- 最大速度: 12000 sph (张/时)

 

 

icon
  • dt
  • dt