in an, thiet bi nganh in, may ghi kem, cung cap thiet bi may in, thiet bi nganh in,

adv-tanmylong.com
adv-tanmylong.com
icon
icon
icon
icon
Đặng Phượng Nhi : 0932378811
icon
Điêu Vĩnh Huê : 0903046023
slider
slider
slider
slider

介绍

欣美隆貿易責任有現公司 (20/1/2014 - 20/2/2015)

gt

Contact

CONTACT INFO

欣美隆贸易有限责任公司

  • 地址 : 1136/20 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 11, TP.HCM
  • 总经理/法律负责人 : Đặng Phượng Nhi
  • 税号: 0304973392
  • 联络方式 : (08) 6271 2609    0932.37.8811   0903046023
  • 网址 : thietbinganhin.net
  •           tanmylong.com
Fields marked * required fields are entering information

Contact information

icon
  • dt
  • dt